Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Consecuencias

As secuelas do dano cerebral son diferentes e heteroxéneas, e xeran distintos tipos e niveis de discapacidade segundo a persoa e a lesión. Co dano cerebral adquirido perde sentido falar de discapacidade física, psíquica ou sensorial: son moitas ao mesmo tempo, e preséntanse en diferentes proporcións e intensidades segundo a persoa.

Secuelas motoras
 • Inmobilidade de diferentes partes do corpo
 • Hemiplexía
 • Trastornos da marcha
 • Trastornos do ton postural (hipotonía, espasticidade)
 • Tremores
Secuelas sensoriais
 • Afectación ou perda da visión
 • Afectación da audición
 • Afectación do olfacto
 • Hemiparesia
Secuelas orgánicas
 • Traqueotomía
 • Alteracións respiratorias
 • Problemas de control de esfínteres
Secuelas cognitivas
 • Desorientación
 • Problemas de atención
 • Alteracións no nivel de alerta
 • Trastornos da percepción
 • Alteracións da linguaxe e a comunicación
 • Alteracións da memoria
 • Trastornos do cálculo e o razoamento numérico
 • Disfuncións executivas
Secuelas emocionais
 • Ansiedade
 • Depresión
 • Apatía
Secuelas condutuais
 • Inadecuación ás situacións sociais
 • Impulsividade
 • Hiperactividade
 • Agresividade
Secuelas sociais
 • Empobrecemento
 • Risco de exclusión social
Cambios no nivel de alerta

A alteración do nivel de consciencia pode ser verdadeiramente severo, levando á persoa ao que comunmente se coñece como 'coma'. Hai tres clasificacións:

 • Coma. Redución do nivel de consciencia con alteración do nivel de alerta e do contido da consciencia. A persoa permanece cos ollos pechados sen responder ao contorno, con ausencia do ciclo soño-vixilia e sen respostas reflexas.
 • Síndrome de vixilia sen resposta ou estado vexetativo. Estado de vixilia en ausencia de resposta a un mesmo ou ao contorno, con respostas motoras reflexas. Presérvase o nivel de alerta e o ciclo soño-vixilia.
 • Estado de mínima conciencia. Diferénciase do anterior na presenza mínima, pero discernible, de conciencia de un mesmo ou do contorno.