Aviso Legal e Política de Privacidade

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento?

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL
CIF: G70191051
Enderezo: Rúa Galeras, 17, 2º, Despacho 5, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Correo electrónico: fegadace@fegadace.org

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

  1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.
  2. Coa finalidade do poder enviarlle as nosas newsletters.
  3. Coa finalidade de informar e sensibilizar sobre o dano cerebral e promocionar a actividade de FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL.
  4. Coa finalidade de xestionar as doazóns que vostede realice a través da páxina web.
  5. Coa finalidade de xestionar a canle de denuncias, queixas, suxestións ou parabéns.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos serán conservados durante os prazos establecidos para cada unha das finalidades e que se atopan dispoñibles na sección correspondente ao clausulado, na nosa web.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos será a relación xurídica entre as partes e/ou o seu consentimento.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

No caso de outorgar o seu consentimento, publicaranse os testemuños e os seus datos persoais, incluída a imaxe, na web da entidade, e en redes sociais.

Realizaranse transferencias de datos a terceiros países?

Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

Terá a posibilidade de retirar o consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ao enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo pinchando aquí.

Para máis información: www.agpd.es

Como pode realizar unha reclamación perante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.FEGADACE
https://www.fegadace.org/
https://www.fegadace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=52