Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Aviso Legal e Política de Privacidade

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

 • A súa denominación social é FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL 
 • O seu NIF é G70191051
 • O seudomicilio sitúase en Rúa Galeras, 17, 2º, Despacho 5, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
 • O seu teléfono de contacto é 881 943 148
 • Está inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co número 2007/000184-2 (SC)
 • E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto fegadace@fegadace.org

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento?

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL
CIF: G70191051
Enderezo: Rúa Galeras, 17, 2º, Despacho 5, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Correo electrónico: fegadace@fegadace.org

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

 1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.
 2. Coa finalidade do poder enviarlle as nosas newsletters.
 3. Coa finalidade de informar e sensibilizar sobre o dano cerebral e promocionar a actividade de FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL.
 4. Coa finalidade de xestionar as doazóns que vostede realice a través da páxina web.
 5. Coa finalidade de xestionar a canle de denuncias, queixas, suxestións ou parabéns.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos serán conservados durante os prazos establecidos para cada unha das finalidades e que se atopan dispoñibles na sección correspondente ao clausulado, na nosa web.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos será a relación xurídica entre as partes e/ou o seu consentimento.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

No caso de outorgar o seu consentimento, publicaranse os testemuños e os seus datos persoais, incluída a imaxe, na web da entidade, e en redes sociais.

Realizaranse transferencias de datos a terceiros países?

Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Terá a posibilidade de retirar o consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ao enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo pinchando aquí.

Para máis información: www.agpd.es

Como pode realizar unha reclamación perante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.