Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Órganos de goberno

Asemblea Xeral

Órgano de goberno e representación da Federación. Está composta polos presidentes e presidentas das asociacións federadas e polos membros da Xunta Directiva.

Reúnese, en Asemblea Xeral Ordinaria, unha vez ao ano, dentros dos catro meses seguintes ao peche do exercicio anterior. Ademais, a Asemblea Xeral Extraordinaria pode convocarse cantas veces se estime oportuno.

Xunta Directiva

Órgano de goberno e de xestión da Federación. Está composta por unha persoa representante de cada asociación federada.

A actual Xunta Directiva foi designada na Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o 24 de setembro de 2016 e está composta por:

  • Presidencia: Luciano Fernández, en representación de Sarela.
  • Vicepresidencia: Luisa Ramírez, en representación de ADACECO.
  • Secretaría: Fidel Castro, en representación de Alento.
  • Tesourería: Loli Naval, en representación de Renacer.
  • Vogalía: Laura Abeledo, en representación de ADACE Lugo.