Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Outras entidades

FEGADACE ten acordos de colaboración con diferentes entidades para a realización de actividades conxuntas que redunden na mellora da calidade de vida das persoas con dano cerebral; tamén participa en grupos e comisións de traballo, sempre coa mesma perspectiva de representación e defensa do colectivo.

Consello Asesor de Pacientes

O Consello Asesor de Pacientes é un organismo consultivo da Consellería de Sanidade no que se avalían diferentes publicacións e actuacións relacionadas coa sanidade en Galicia, dando voz ás asociacións que representan tanto aos e ás pacientes como ás persoas coidadoras.

Sociedade Galega de Medicina Física e Rehabilitación (SOGARMEF)

FEGADACE e SOGARMEF asinaron en outubro de 2020 un convenio de colaboración co obxectivo de procurar unha mellora na calidade da rehabilitación que reciben as persoas con dano cerebral.

As dúas entidades buscan potenciar a formación das súas persoas socias; realizar actividades de investigación; organizar seminarios, xornadas, cursos e conferencias de interese común; e desenvolver informes e documentos que persigan o obxectivo común da mellora da calidade da rehabilitación integral das persoas con dano cerebral.

Federación Alzhéimer Galicia (FAGAL)

FEGADACE e FAGAL asinaron en marzo de 2017 un convenio permanente de colaboración en virtude do que ambas entidades van colaborar en accións de sensibilización, formación, e cantas máis se consideren oportunas.

Este acordo baséase nas similitudes entre a problemática que afrontan as persoas e familias con dano cerebral e con alzhéimer: o feito de seren afectacións neurolóxicas e adquiridas, os elevados niveis de dependencia que xeran e a súa extensión ao ámbito social, o incremento da incidencia das dúas discapacidades por causa do envellecemento poboacional, ou os déficits na adaptación do sistema de atención sociosanitaria.

Sociedade Galega de Neuroloxía (SGN)

FEGADACE asinou en 2015 un convenio de colaboración coa Sociedade Galega de Neuroloxía (SGN) para a realización de actividades e campañas de sensibilización sobre o ictus.

Os neurólogos e neurólogas da SGN participan na recollida de datos do proxecto 'Analizando o coñecemento da diagnose e recursos das persoas con DCA, medindo a cobertura das necesidades do colectivo'.

UdC

A Universidade da Coruña (UdC) conta con facultades de Ciencias da Educación e de Ciencias da Saúde (Terapia Ocupacional) que comparten convenios de prácticas con FEGADACE.

USC

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) conta cunha Facultade de Psicoloxía e cunha Escola Universitaria de Traballo Social coas que FEGADACE estableceu convenios de prácticas para estudantes.

Cruz Vermella

A colaboración coa Cruz Vermella canalízase a través do proxecto 'Agora máis que nunca'. Ademais, profesionais e persoas voluntarias da Cruz Vermella colaboran con FEGADACE en accións de formación puntuais.