Unha vida salvada merece ser vivida
con dignidade

Enviar denuncia, queixa, suxestión ou parabén

A través deste formulario facilitámosche que nos achegues calquera denuncia, queixa, suxestión ou parabén relacionado coa nosa actividade e proxectos. Agradecémosche por adiantado a participación: a túa opinión axúdanos a mellorar!

Por favor, enche o formulario. Os campos obrigatorios están marcados en negriña.

Paso 1. Detalles da denuncia, queixa, suxestión ou parabén

Queixa   Suxestión Denuncia Parabén
 
 

Dereitos dos/as traballadores/as

Protección de datos persoais

Respecto e consideración cara as persoas

Igualdade e non discriminación

Saúde e prevención de riscos

Conflito de intereses

Medio ambiente

Propiedade intelectual

Obrigas fiscais

 

Paso 2. Datos persoais

Os seus datos de contacto serán tratados de forma confidencial e só os coñecerá a dirección de FEGADACE, agás que expresamente indique a súa conformidade para que sexan trasladados á asociación/persoa/departamento ao cal vai dirixida a denuncia, queixa, suxestión ou parabén. 

Paso 3. Código de seguridade


Imagen CAPTCHA Recarga Imagen  

Paso 4. Tratamento de datos

Responsable do tratamento. Os datos do presente formulario serán incorporados á nosa actividade de tratamento denominada formulario de queixas, parabéns ou suxestións, que é titularidade de FEGADACE.

Finalidade: Coñecer a opinión das persoas usuarias e mellorar a calidade dos servizos que ofrece FEGADACE.

Lexitimación: O tratamento dos datos baséase na súa vontade de iniciar un procedemento de queixa, parabén ou suxestión.

Cesións: Non se prevén cesións dos datos a terceiros.

Dereitos: As persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos dirixindo un escrito ao noso enderezo social.

Prazos de conservación dos datos: Mentres sexa necesario para a finalidade do procedemento e durante o tempo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar do procedemento iniciado.

Os seus datos serán tratados de forma confidencial e xestionados unicamente pola dirección da nosa entidade salvo que sexa necesario para a tramitación do procedemento.

Información adicional: Toda a información facilitada poderá atopala ampliada na información adicional que está á súa disposición pinchando aquí.


Conformidade: dou a miña conformidade para que os meus datos de contacto sexan coñecidos pola unidade que responderá a miña denuncia, queixa, suxestión ou parabén
    Si   Non